Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VIZ Packaging

De besloten vennootschap Verpakking Industrie Zutphen B.V., h.o.d.n. VIZ Packaging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0803496 en is gevestigd aan de Waltersingel 108A, 7314 NX te Apeldoorn.

 

 • Art. 1. Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 3. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper Verpakking Industrie Zutphen B.V., hierna: VIZ.
 4. Aanbod: ieder (schriftelijk) Aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
 5. Producten: de Producten die door VIZ worden aangeboden, zijn een assortiment aan industriële verpakkingsmaterialen waaronder begrepen, maar niet beperkt tot PE folie, tape, karton en beschermingen alsmede paktafels, machines en apparaten.
 6. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten, welke door Koper gekocht zijn van VIZ waar deze algemene voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 7. De website die door VIZ gebruikt wordt is: vizshop.nl.

 

 • Art. 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van VIZ en iedere Overeenkomst tussen VIZ en een Koper en op elk Product dat door VIZ wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VIZ aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van VIZ zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met VIZ is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

 • Art. 3. Het Aanbod
 1. Alle door VIZ gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door VIZ gedane Aanbod is vrijblijvend. VIZ is slechts aan de Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft VIZ het recht een Overeenkomst met een potentiele Koper om een voor VIZ gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen VIZ niet binden. Eventuele afbeeldingen, kleuren en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). VIZ kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeldt in het Aanbod van VIZ zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VIZ niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt en volgens het op-is-op-principe.

 

 • Art. 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van VIZ heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. Indien overeengekomen kunnen Partijen een duurovereenkomst aangaan voor bepaalde tijd. De duurovereenkomst kan deze met een aangetekend schrijven door Koper beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de duurovereenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
 3. Partijen kunnen ingeval van een duurovereenkomst een afnameverplichting overeenkomen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van VIZ. De facturatie van VIZ is hierbij leidend.
 5. Een Aanbod kan door VIZ gedaan worden via de website of per e-mail.
 6. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met VIZ, zal VIZ de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is VIZ daaraan niet gebonden.
 8. VIZ is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 9. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper.

 

 • Art. 5  Uitvoering van de Overeenkomst
 1. VIZ zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft VIZ het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VIZ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan VIZ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VIZ zijn verstrekt, heeft VIZ het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is VIZ niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor VIZ, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. VIZ kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel een vooruitbetaling bestaande uit 50% van de verschuldigde bedrag.
 6. VIZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat VIZ is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VIZ bekend was.
 7. Koper vrijwaart VIZ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

 • Art. 6. Levering
 1. Levering zal ex works geschieden, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door VIZ of er door andere omstandigheden buiten de macht van VIZ enige vertraging ontstaat, heeft VIZ recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient VIZ schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VIZ gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 5. Indien de Producten worden bezorgd door VIZ of een externe vervoerder is VIZ, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. De bezorgkosten zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien VIZ gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan VIZ ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien VIZ een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere levertermijnen.
 8. VIZ is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. VIZ is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. VIZ behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

 • Art. 7. Verpakking en transport
 1. VIZ verbind zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik de bestemming in goede staat
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen voor Koper exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

 • Art. 8. Onderzoek en reclamatie
 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. VIZ erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan VIZ te worden gemeld via info@vizpackaging.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen twee maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van VIZ op de wijze zoals door VIZ aangegeven.
 5. VIZ is gerechtigd een onderzoek te starten naar de batchnummer en staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 7. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien één of meerdere Producten ontbreken, en dit aan VIZ te wijten is, zal VIZ na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper is geleden ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering kan niet verhaald worden op VIZ.

 

 • Art. 9. Prijzen
 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn voor Koper exclusief btw weergegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop VIZ geen invloed heeft, kan VIZ deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

 

 

 • Art. 10. Betaling en incassobeleid
 1. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient de betaling ineens te doen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van VIZ. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van VIZ een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is VIZ gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van VIZ op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. VIZ heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VIZ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een Aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. VIZ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal VIZ zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien VIZ meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

 • Art. 11. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door VIZ geleverde zaken, blijven eigendom van VIZ totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met VIZ gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan op Koper.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht VIZ zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat VIZ haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan VIZ of door VIZ aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VIZ zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. VIZ heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van VIZ. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal VIZ zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan VIZ worden vergoedt door Koper.

 

 • Art. 12. Garantie

VIZ staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

 

 

 • Art. 13. Opschorting en ontbinding
 1. VIZ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is VIZ bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met VIZ gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is VIZ bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VIZ op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien VIZ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. VIZ behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 • Art. 14. Beperking aansprakelijkheid
 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door VIZ leidt tot aansprakelijkheid van VIZ jegens Koper of derden, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door VIZ in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid van VIZ is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. VIZ is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
 3. VIZ is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid
 4. Enige door VIZ verstrekte adviezen ten behoeve van de Overeenkomst zijn nimmer grond voor aansprakelijkheid. Koper (en indien toepasselijk de eindgebruiker) dragen een eigen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de producten.
 5. VIZ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 6. VIZ is niet aansprakelijk voor ontstane (gevolg)schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verkleuring, vochtinwerking en/of andere schade aan objecten door het gebruik van de producten geleverd door VIZ.
 7. VIZ is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 8. VIZ staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens VIZ verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van VIZ vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij VIZ binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

 • Art. 15. Overmacht
 1. VIZ is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van VIZ, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) werkstakingen in het bedrijf van VIZ en (x) overige situaties die naar het oordeel van VIZ buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. VIZ heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VIZ haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel VIZ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VIZ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 • Art. 16. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de Producten het magazijn van VIZ hebben verlaten.

 

 • Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. VIZ gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal VIZ de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden op info@vizpackaging.nl.
 2. Indien VIZ op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

 • Art. 17. Klachten
 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van VIZ en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@vizpackaging.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil VIZ de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. VIZ zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

 • Art. 18. Toepasselijk recht
 1. Op elke Overeenkomst tussen VIZ en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. VIZ heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen VIZ en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

 

Apeldoorn, 30 september 2019